Bộ Chính trị nhất trí chủ trương xem xét thực hiện lùi thời điểm cải cách tiền lương mới

Chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận Bộ Chính trị nhất trí chủ trương báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội xem xét cho chủ trương về thực hiện lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới.