Long An thu hồi hơn 3.000 héc-ta đất để triển khai loạt dự án

Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An ban hành Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác và danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh.